Friday, November 7, 2014

Al-Quran dan As Sunah

Al Quran adalah Kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang diriwayatkansecara mutawatir dan membacanye menjadi ibadah.Al Quran adalah kitab yang memberi petunjuk(huda), penjelasan (bayan), peringatan (nazir), rahmat dan lain-lain.Paling penting al Quran adalah penilai dan pengukur kepada semua perkara.

"Al-Quran adalah penentu yang boleh membezakan antara kebenaran dan kepalsuan ,ianya juga adalah pemandu dan obor yang menyuluh jalan yang terang dari kegelapan"

As Sunah

As sunah adalah sumber asas yang kedua selepas Al Qyran.Ia adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sama ada perkataan, perbuatan, ataupengakuan (persetujuan) ataupun sifat-sifat ahlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul.

Ringkasanye,As Sunah merupakan contoh contoh amali dalam pembinaan tamadon islam dari semua aspek yang menjadi rujukan kepada semua tokoh tokoh para ilmuan islam hingga kini dan selamanye.


No comments:

Post a Comment